PW White 9234 – 25 oz NSF 61

EPT Xtrm Ply PW White 9234 – 30 oz NSF 61